English | मराठी |  A
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Agriculture University), Rahuri
Dist.- Ahmednagar (M.S.)
                 

Administration

Home / Administration / Seniority Lists

Seniority Lists

Sr.No. Title File
1 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2022
2 Final Seniority list of Assistant Professor and Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2022
3 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2022
4 Final Seniority list of Prog.Co-ordinator and Subject Matter Specialist in KVK various disciplines as on 01.01.2022
5 Final Seniority list of Sports Officer and Physical Training Instructor as on 01.01.2022
6 Final Seniority list of Assistant Registrar / Assistant Comptroller 01.01.2022
7 कनिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि शाखा) या सवंर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
8 वरिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषी शाखा) या पदावर कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची स्थित तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
9 कृषि सहाय्यक या पदावर कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची स्थित तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
10 कनिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि शाखा) या पदावर कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची स्थित तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
11 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदावर कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची स्थित तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
12 कनिष्‍ठ संशोधनसहाय्यक व वरिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि अभियांत्रिकी) पदावरील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ स्थित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची
13 कृषि सहाय्यक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता धारण करतात अशा वर्ग-४ गट ड संवर्गातील कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची कृषि सहाय्यक पदावर पदोन्‍नती देणेबाबतची स्थित अंतिम सेवा जेष्‍ठता सूची
14 Provisional Seniority list of Assistant Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2022
15 Provisional Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2022
16 Provisional Seniority list of Pro. Coordinator & SMS of KVK's as on 01.01.2022
17 Provisional Seniority list of Uni.Librarian and College Librarian as on 01.01.2022
18 Provisional Seniority list of Professor of Faculty of Agriculture as on 01.01.2022
19 Provisional Seniority list of Head of Department as on 01.01.2022
20 Provisional Seniority list of Assistant Registrar, Assistant Comptroller as on 01.01.2022
21 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor and Professor of Agril. Engineering as on 01.01.2022
22 Provisional Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2022
23 Provisional Seniority list of Sport Officer & Physical Training Instructoras on 01.01.2022
24 कृषि सहाय्यक पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता धारण करतात अशा वर्ग-४ गट ड संवर्गातील कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची कृषि सहाय्यक पदावर पदोन्‍नती देणेबाबतची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची
25 सहाय्यक अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
26 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी), लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
27 बिगर कृषि तांत्रिक संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
28 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
29 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
30 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय),प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय) या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
31 कार्यालय अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची_
32 अनुकंपा तत्‍वावर नोकरी मागणा-या उमेदवारांची दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ अखेरची प्रतिक्षासूची
33 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
34 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
35 मजूर व तत्‍सम दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
36 माळी या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
37 कृषि सहाय्यक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता धारण करतात अशा वर्ग-४ (गट-ड) संवर्गातील कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी स्थित प्रारुपतात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची
38 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी), लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) व लघुटंकलेख या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
39 वाहनचालक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व वाहन चालविण्‍याचा परवाना धारक वर्ग-४ संवर्गामधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ स्थित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची
40 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
41 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय), प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय), या पदांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
42 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी), लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
43 सहाय्यक अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
44 कार्यालय अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
45 Final Seniority list of Assistant Professor of faculty of Agriculture on 01.01.2021
46 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2021
47 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2021
48 Final Seniority list of Prog.Co-ordinator & Subject Matter Specialist in KVK various disciplines as on 01.01.2021
49 Final Seniority list of Professor of faculty of Agriculture on 01.01.2021
50 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2021
51 Final Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture on 01.01.2021
52 Final Seniority list of Assistant Registrar and Assistant Comptroller on 01.01.2021
53 Final Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science on 01.01.2021
54 कृषि सहाय्यक या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
55 वरिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
56 कनिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
57 कनिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक व वरिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि अभियांत्रीकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
58 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पुशवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
59 Provisional Seniority list Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2021
60 Provisional Seniority list of Assistant Professor faculty of Agriculture in various discipline on 01.01.2021
61 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in
62 Provisional Seniority list of Assistant Registrar , Assistant Comptroller as on 01.01.2021
63 Provisional Seniority list of Associate Professor faculty of Agriculture in various discipline on 01.01.2021
64 Provisional Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2021
65 Provisional Seniority list of Professor faculty of Agriculture in various discipline on 01.01.2021
66 Provisional Seniority list of Prog. Co-ordinator ,Subject Matter Specialist in various discipline as on 01.01.2021
67 Provisional Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2021
68 Provisional Seniority list of Uni.Librarian and College Librarian as on 01.01.2021
69 बिगर कृषि तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम सेवा जेष्‍ठता सूची
70 कृषि सहाय्यक या पदाची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
71 कनिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
72 वरिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
73 कनिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक व वरिष्‍ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि अभियांत्रीकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
74 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पुशवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदांची दिनांंक ०१.०१.२०२१ रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
75 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय), प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय), या पदांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
76 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
77 सहाय्यक अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
78 कार्यालय अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
79 बिगर कृषि तांत्रिक संवर्गातील कर्मचायांची दिनांक 01.01.2021 स्थित तात्पुरती सेवा जेष्टता सूची
80 मजूर व तत्‍सम पदांची दिनांक ०१.०१.२०२0 रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची
81 माळी या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची
82 गणक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची
83 कृषि सहाय्यक या संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
84 Final Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agriculture Engineering in various disciplines as on 01.01.2020
85 गणक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
86 माळी या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबात.
87 बिगर कृषि तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० स्थित अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची
88 मजूर व तत्‍सम पदांची दिनांक ०१.०१.२०१६, ०१.०१.२०१७, ०१.०१.२०१८, ०१.०१.२०१९ व ०१.०१.२०२० रोजीच्‍या तात्‍पुरत्‍या सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
89 वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत...
90 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत..
91 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक व वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषी अभियांत्रीकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची
92 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत
93 Final Seniority list of Associate Profesor of faculty of Agriculture as on 01.01.2020
94 गणक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०१६, ०१.०१.२०१७, ०१.०१.२०१८, ०१.०१.२०१९, ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची
95 माळी या पदाची दिनांक ०१.०१.२०१६, ०१.०१.२०१७, ०१.०१.२०१८, ०१.०१.२०१९, ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची
96 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2020
97 Final Seniority list of Sport Officer 7 Physical Training Instructor as on 01.01.2020
98 Final Seniority list of Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2020
99 Final Seniority list of Pro.Co-ordinator,SMS in KVK various disciplines as on 01.01.2020
100 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2020
101 Final Seniority list of Assistnat Professor faculty of Agriculture as on 01.01.2020
102 Final Seniority list of Assistant Registrar,Assistant Comptroller 01.01.2020
103 Final Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2020
104 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय), प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय) या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
105 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी) लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी), लघुटंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
106 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
107 सहाय्यक अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
108 कार्यालय अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
109 बिगर कृषि तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० स्थित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत
110 लिपीक नि टंकलेखक पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारक वर्ग-४ मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० अंतिम जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
111 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय), प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय) या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
112 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी), लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
113 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
114 सहाय्यक अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
115 कार्यालय अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
116 Provisional Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2020
117 Provisional Seniority list of Prog.Co-ordinator,Subject Matter Specialist in various disciplines as on 01.01.2020
118 Provisional Seniority list of Professor of Faculty of Agriculture as on 01.01.2020
119 Provisional Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2020
120 Provisional Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2020
121 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agriculture Engineering in various disciplines as on 01.01.2020
122 Provisional Seniority list of Assistant Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2020
123 Provisional Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2020
124 Provisional Seniority list of Uni. Librarian and College Librarian as on 01.01.2020
125 कृषि सहायक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
126 Provisional Seniority list of Assistant Registrar, Assistant Comptroller as on 01.01.2020
127 वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
128 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
129 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक व वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि अभियांत्रीकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
130 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
131 लिपीक-नि-टंकलेख पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारक वर्ग-४ मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० तात्‍पुरती जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
132 Final Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agriculture Engineering in various discipline as on 01.01.2019
133 कृषि सहायक या पदाची दिनांक 01.01.2018 व दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
134 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक व वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि अभियांत्रिकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
135 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि विद्या शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
136 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती)सेवाजेष्‍ठता सूची
137 वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि विद्या) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
138 वाहनचालक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व वाहन चालविण्‍याचा परवाना धारक वर्ग-4 मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2019 पर्यंतची अंतिम जेष्‍ठता सूची.
139 वाहनचालक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व वाहन चालविण्‍याचा परवाना धारक वर्ग 4 मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2019 पर्यंतची तात्‍पुरती जेष्‍ठता सूची.
140 Provisional Seniority list of Uni. Librarian and College Librarian as on 01.01.2019
141 Provisional Seniority list of Sports Officer and Physical Training Instructor as on 01.01.2019
142 Provisional Seniority list of Prog.Co-ordinator Subject Matter Specialist in various disciplines as on33 01.01.2019
143 Provisional Seniority list of Prog.Co-ordinator Subject Matter Specialist in various disciplines as on 01.01.2019
144 Provisional Seniority list of Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2019
145 Provisional Seniority List of Non-Agril Technical Post as on 01.01.2019
146 Provisional Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2019
147 Provisional Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2019
148 Provisional Seniority list of Assistant Registrar , Assistant Comptroller as on 01.01.2019
149 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in various diciplines as on 01.01.2019
150 Provisional Seniority list of Assistant Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2019
151 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2019
152 Final Seniority list of Sport Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2019
153 Final Seniority list of Prog. Co-ordinatorSubject Matter Specialist in KVK various disciplines as on 01.01.2019
154 Final Seniority List of Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2019
155 Final Seniority List of Non-Agril Technical Post as on 01.01.2019
156 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2019
157 Final Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2019
158 Final Seniority list of Assistant RegistrarAssistant Comptroller 01.01.2019
159 Final Seniority list of Assistant Professor faculty of Agriculture as on 01.01.2019
160 Final Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on22 01.01.2019
161 Final Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2019
162 Provisional Seniority list of Veterinary Officer, Jr. Veterinary Officer & Live Stock Supervisor as on 01.01.2018
163 Provisional Seniority list of SRA in various disciplines of Faculty of Agriculture as on 01.01.2018
164 Provisional Seniority list of JRA of various disciplines of faculty of Agriculture as on 01.01.2018
165 Provisional Seniority list of JRA & SRA in the faculty of Agril. Enginering as on 01.01.2018
166 Provisional Seniority list of Class-IV (Group-D) Employees who are eligible for promotion to the post of Agril. Assistant as on 01.01.2018
167 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor and Professor faculty of agricultural Engineering in various disciplines as on 01.01.2018
168 Provisional Seniority list Assistant Professor and Associate Professor of Veterinary Seicnec as on 01.01.2018
169 Final Seniority list of Veterinary Officers as on 01.01.2018
170 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2018
171 Final Seniority list of Stenographer (H.G. & L.G.) and Stenotypist as on 01.01.2018
172 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2018
173 Final Seniority list of Senior Reserch Assistant in Varius Discipline of Faculty of Agriculture as on 01.01.2018
174 Final Seniority list of Senior Clerk as on 01.01.2018
175 Final Seniority list of of Technical Assistant (Library), Chief Catlougar (Library) & Issu Assistant (Library) as on 01.01.2018
176 Final Seniority list of of Assistant Superintendent as on 01.01.2018
177 Final Seniority List of Non-Agril Technical Post as on 01.01.2018
178 Final Seniority list of Junior Reserch Assistant in the faculty of Agril. Engineering as on 01.01.2018
179 Final Seniority list of Junior Research Assistant (Agriculture) in varius dicipline as on 01.01.2018
180 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2018
181 Final Seniority list of Class-4 Employees who are eligible for promotion to the post of Agril. Assistant as on 01.01.2018
182 Final Seniority list of Assistant Registrar, Assistant Comptroller as on 01.01.2018
183 Final Seniority list of Assistant Professor faculty of Agiculture as on 01.01.2018
184 Final Seniority list as on 01.01.2018 for the post of Office Superintendent
185 Final Seniority list of Veterinary Officer, Jr. Veterinary Officer & Live Stock Supervisor as on 01.01.2017
186 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2017
187 Final Seniority list of Senior Reserch Assistant (Faculty of Agriculture) as on 01.01.2017
188 Final Seniority list of Junior Research Assistant (Agriculture) in varius dicipline as on 01.01.2017.
189 Final Seniority list of Class-4 employees possessing educational qualification and experience for the post of Issue Assistant as on 01.01.2017
190 Final Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2017
191 Final Seniority list of Assistant Professor,Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in various disciplines as on 01.01.2017
192 Final Seniority list of Assistant Professor faculty of Agriculture as on 01.01.2017
193 Final Seniority list of Agril Assistant as on 01.01.2016
194 Final Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in various diciplines as on 01.01.2016
195 Final Seniority list of Assistant Registrar,Assistant Comptroller 01.01.2016
196 Final Seniority list of Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2016
197 Final Seniority list of Head Of Department as on 01.01.2016
198 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2016
199 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2016
200 Final Seniority list of Mazdoor & Equivalent Post on Date 01.01.2015Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :426764