English | मराठी |  A
English  |  मराठी  |   A
                 

Administration

Home / Administration / Seniority Lists

Seniority Lists

Sr.No. Title File
1 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय), प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय) या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
2 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी) लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी), लघुटंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
3 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
4 सहाय्यक अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
5 कार्यालय अधीक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
6 बिगर कृषि तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० स्थित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत
7 लिपीक नि टंकलेखक पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारक वर्ग-४ मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० अंतिम जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
8 तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय), प्रमुख तालिकाकार (ग्रंथालय) व निर्गमण सहाय्यक (ग्रंथालय) या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
9 लघुलेखक (उच्‍चश्रेणी), लघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
10 वरिष्‍ठ लिपीक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
11 सहाय्यक अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
12 कार्यालय अधिक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सूची
13 Provisional Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2020
14 Provisional Seniority list of Prog.Co-ordinator,Subject Matter Specialist in various disciplines as on 01.01.2020
15 Provisional Seniority list of Professor of Faculty of Agriculture as on 01.01.2020
16 Provisional Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2020
17 Provisional Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2020
18 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agriculture Engineering in various disciplines as on 01.01.2020
19 Provisional Seniority list of Assistant Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2020
20 Provisional Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2020
21 Provisional Seniority list of Uni. Librarian and College Librarian as on 01.01.2020
22 कृषि सहायक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
23 Provisional Seniority list of Assistant Registrar, Assistant Comptroller as on 01.01.2020
24 वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
25 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
26 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक व वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि अभियांत्रीकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
27 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची
28 लिपीक-नि-टंकलेख पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारक वर्ग-४ मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० तात्‍पुरती जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.
29 अनुकंपा तत्‍वावर नोकरी मागणा-या उमेदवारांची अंतरिम प्रतिक्षासूची प्रसिध्‍द करणेबाबत...
30 Final Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agriculture Engineering in various discipline as on 01.01.2019
31 कृषि सहायक या पदाची दिनांक 01.01.2018 व दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
32 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक व वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि अभियांत्रिकी शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
33 कनिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि विद्या शाखा) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
34 पशुवैद्यकीय अधिकारी, कनिष्‍ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती)सेवाजेष्‍ठता सूची
35 वरिष्‍ठ संशोधन सहायक (कृषि विद्या) या संवर्गातील विविध विषयांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची प्रारुप (तात्‍पुरती) सेवाजेष्‍ठता सूची.
36 वाहनचालक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व वाहन चालविण्‍याचा परवाना धारक वर्ग-4 मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2019 पर्यंतची अंतिम जेष्‍ठता सूची.
37 वाहनचालक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व वाहन चालविण्‍याचा परवाना धारक वर्ग 4 मधील पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2019 पर्यंतची तात्‍पुरती जेष्‍ठता सूची.
38 Provisional Seniority list of Uni. Librarian and College Librarian as on 01.01.2019
39 Provisional Seniority list of Sports Officer and Physical Training Instructor as on 01.01.2019
40 Provisional Seniority list of Prog.Co-ordinator Subject Matter Specialist in various disciplines as on33 01.01.2019
41 Provisional Seniority list of Prog.Co-ordinator Subject Matter Specialist in various disciplines as on 01.01.2019
42 Provisional Seniority list of Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2019
43 Provisional Seniority List of Non-Agril Technical Post as on 01.01.2019
44 Provisional Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2019
45 Provisional Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2019
46 Provisional Seniority list of Assistant Registrar , Assistant Comptroller as on 01.01.2019
47 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in various diciplines as on 01.01.2019
48 Provisional Seniority list of Assistant Professor of faculty of Agriculture in various disciplines as on 01.01.2019
49 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2019
50 Final Seniority list of Sport Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2019
51 Final Seniority list of Prog. Co-ordinatorSubject Matter Specialist in KVK various disciplines as on 01.01.2019
52 Final Seniority List of Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2019
53 Final Seniority List of Non-Agril Technical Post as on 01.01.2019
54 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2019
55 Final Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2019
56 Final Seniority list of Assistant RegistrarAssistant Comptroller 01.01.2019
57 Final Seniority list of Assistant Professor faculty of Agriculture as on 01.01.2019
58 Final Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on22 01.01.2019
59 Final Seniority list of Assistant Professor & Associate Professor of Veterinary Science as on 01.01.2019
60 Provisional Seniority list of Veterinary Officer, Jr. Veterinary Officer & Live Stock Supervisor as on 01.01.2018
61 Provisional Seniority list of SRA in various disciplines of Faculty of Agriculture as on 01.01.2018
62 Provisional Seniority list of JRA of various disciplines of faculty of Agriculture as on 01.01.2018
63 Provisional Seniority list of JRA & SRA in the faculty of Agril. Enginering as on 01.01.2018
64 Provisional Seniority list of Class-IV (Group-D) Employees who are eligible for promotion to the post of Agril. Assistant as on 01.01.2018
65 Provisional Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor and Professor faculty of agricultural Engineering in various disciplines as on 01.01.2018
66 Provisional Seniority list Assistant Professor and Associate Professor of Veterinary Seicnec as on 01.01.2018
67 Final Seniority list of Veterinary Officers as on 01.01.2018
68 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2018
69 Final Seniority list of Stenographer (H.G. & L.G.) and Stenotypist as on 01.01.2018
70 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2018
71 Final Seniority list of Senior Reserch Assistant in Varius Discipline of Faculty of Agriculture as on 01.01.2018
72 Final Seniority list of Senior Clerk as on 01.01.2018
73 Final Seniority list of of Technical Assistant (Library), Chief Catlougar (Library) & Issu Assistant (Library) as on 01.01.2018
74 Final Seniority list of of Assistant Superintendent as on 01.01.2018
75 Final Seniority List of Non-Agril Technical Post as on 01.01.2018
76 Final Seniority list of Junior Reserch Assistant in the faculty of Agril. Engineering as on 01.01.2018
77 Final Seniority list of Junior Research Assistant (Agriculture) in varius dicipline as on 01.01.2018
78 Final Seniority list of Heads of Departments as on 01.01.2018
79 Final Seniority list of Class-4 Employees who are eligible for promotion to the post of Agril. Assistant as on 01.01.2018
80 Final Seniority list of Assistant Registrar, Assistant Comptroller as on 01.01.2018
81 Final Seniority list of Assistant Professor faculty of Agiculture as on 01.01.2018
82 Final Seniority list as on 01.01.2018 for the post of Office Superintendent
83 Final Seniority list of Veterinary Officer, Jr. Veterinary Officer & Live Stock Supervisor as on 01.01.2017
84 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2017
85 Final Seniority list of Senior Reserch Assistant (Faculty of Agriculture) as on 01.01.2017
86 Final Seniority list of Junior Research Assistant (Agriculture) in varius dicipline as on 01.01.2017.
87 Final Seniority list of Class-4 employees possessing educational qualification and experience for the post of Issue Assistant as on 01.01.2017
88 Final Seniority list of Associate Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2017
89 Final Seniority list of Assistant Professor,Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in various disciplines as on 01.01.2017
90 Final Seniority list of Assistant Professor faculty of Agriculture as on 01.01.2017
91 Final Seniority list of Agril Assistant as on 01.01.2016
92 Final Seniority list of Assistant Professor, Associate Professor & Professor faculty of Agricultural Engineering in various diciplines as on 01.01.2016
93 Final Seniority list of Assistant Registrar,Assistant Comptroller 01.01.2016
94 Final Seniority list of Professor of faculty of Agriculture as on 01.01.2016
95 Final Seniority list of Head Of Department as on 01.01.2016
96 Final Seniority list of Sports Officer & Physical Training Instructor as on 01.01.2016
97 Final Seniority list of University Librarian and College Librarian as on 01.01.2016
98 Final Seniority list of Mazdoor & Equivalent Post on Date 01.01.2015Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :188230