English | मराठी |  A
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Agriculture University), Rahuri
Dist.- Ahmednagar (M.S.)
                 

Administration

Home / Administration / Circulars

Circulars

Sr.No. Title File
1 कृषी विज्ञान केंद्राच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या गट क व ड पदासाठी अर्ज केलेल्या पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
2 CIRCULAR - Post Recruitment Examiniation 36th (XXXVI)
3 PRE Result Dated 25.06.2021
4 PRE Result Dated 11.03.2019
5 PRE Result Dated 17.12.2016
6 PRE Result Dated 24.10.2013
7 PRE Result Dated 11.02.2011
8 PRE Result Dated 31.12.2010
9 PRE Result Dated 27.08.2008
10 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता पुर्ण करणा-या वर्ग-४ संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत कर्मचा-यांची माहिती
11 लघुटंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता पूर्ण करणा-या लिपीक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची माहिती
12 (वर्ग-४) गट-ड या संवर्गातील जे कर्मचारी कृषि सहाय्यक या पदावर पदोन्‍नतीकरीता विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता धारण करतात अशा कर्मचा-यांची माहिती मागविणेबाबत
13 गट ड संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत कर्मचा-यांमधून पदोन्‍नतीने वाहनचालक (मोटार कारजीप) या पदावर येण्‍यास इच्‍छुकता दर्शविणा-या कर्मचा-यांची माहिती कळविणेबाबत
14 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अ,ब,क या संवर्गातील दिनांक ३१/०५/२०२० अखेर बदलीस पात्र अधिकारी/कर्मचारी पद निहाय अंतिम यादी.
15 विनंती बदलीचे विकल्‍प कळविणेबाबत.
16 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अ,ब,क या संवर्गातील दिनांक ३१.०५.२०२० अखेर बदलीस पात्र् अधिकारी/ कर्मचारी
17 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रतील योजना व कार्यालय निहाय पदांची तसेच अधिकारी/कर्मचा-यांची सद्यस्थितीबाबत.
18 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
19 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
20 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
21 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
22 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणा-या वर्ग-4 संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची माहिती मागविण्‍याबाबत....
23 गोपणीय अहवाल प्रशिक्षण
24 कर्मचारी सेवा तपशील
25 कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019 - भरपत्रक
26 सुचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019
27 निवेदन - कृषि विज्ञान केंद्राकडील जाहिरातीबाबतचे
28 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 12.09.2019
29 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 13.09.2019
30 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 14.09.2019Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Citizens Charter | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :530541