English | मराठी |  A
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Agriculture University), Rahuri
Dist.- Ahmednagar (M.S.)
                 

Administration

Home / Administration / Circulars

Circulars

Sr.No. Title File
1 शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे बाबत
2 मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करणेबाबत
3 PRE Result Dated 22.12.2023
4 आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 करिता आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत
5 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 करिता आदर्श आचारसंहिता प्रभावी अंमलबजावणी बाबत
6 कृषी विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत
7 शासन परिपत्रक क्रमांक वेतन २०२३/ प्र क्र १३/सेवा -३, दिनांक २८ जून, २०२३
8 महाराष्ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मुंबई यांचे शासन निर्णय
9 लिपीक-नि-टंकलेखक पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारण करणा-या वर्ग-४ गट-ड मधील विविध पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द
10 कृषी विज्ञान केंद्राच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या गट क व ड पदासाठी अर्ज केलेल्या पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी
11 CIRCULAR - Post Recruitment Examiniation 36th (XXXVI)
12 PRE Result Dated 25.06.2021
13 PRE Result Dated 11.03.2019
14 PRE Result Dated 17.12.2016
15 PRE Result Dated 24.10.2013
16 PRE Result Dated 11.02.2011
17 PRE Result Dated 31.12.2010
18 PRE Result Dated 27.08.2008
19 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता पुर्ण करणा-या वर्ग-४ संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत कर्मचा-यांची माहिती
20 लघुटंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता पूर्ण करणा-या लिपीक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची माहिती
21 (वर्ग-४) गट-ड या संवर्गातील जे कर्मचारी कृषि सहाय्यक या पदावर पदोन्‍नतीकरीता विहीत केलेली शैक्षणिक अर्हता व अनुभव विषयक अर्हता धारण करतात अशा कर्मचा-यांची माहिती मागविणेबाबत
22 गट ड संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत कर्मचा-यांमधून पदोन्‍नतीने वाहनचालक (मोटार कारजीप) या पदावर येण्‍यास इच्‍छुकता दर्शविणा-या कर्मचा-यांची माहिती कळविणेबाबत
23 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अ,ब,क या संवर्गातील दिनांक ३१/०५/२०२० अखेर बदलीस पात्र अधिकारी/कर्मचारी पद निहाय अंतिम यादी.
24 विनंती बदलीचे विकल्‍प कळविणेबाबत.
25 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अ,ब,क या संवर्गातील दिनांक ३१.०५.२०२० अखेर बदलीस पात्र् अधिकारी/ कर्मचारी
26 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रतील योजना व कार्यालय निहाय पदांची तसेच अधिकारी/कर्मचा-यांची सद्यस्थितीबाबत.
27 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
28 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
29 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
30 विविरण पत्रांमधील माहिती शासनास सादर करण्‍याबाबतचे परिपत्रक
31 लिपीक-नि-टंकलेखक या पदाची शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणा-या वर्ग-4 संवर्गातील विविध पदांवर कार्यरत असलेल्‍या कर्मचा-यांची माहिती मागविण्‍याबाबत....
32 गोपणीय अहवाल प्रशिक्षण
33 कर्मचारी सेवा तपशील
34 कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019 - भरपत्रक
35 सुचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019
36 निवेदन - कृषि विज्ञान केंद्राकडील जाहिरातीबाबतचे
37 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 12.09.2019
38 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 13.09.2019
39 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 14.09.2019Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Citizens Charter | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :580223