Circulars


Sr.No. Title File
1 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 14.09.2019
2 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 13.09.2019
3 सूचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्र निवड यादी दिनांक 12.09.2019
4 निवेदन - कृषि विज्ञान केंद्राकडील जाहिरातीबाबतचे
5 सुचनापत्र - कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019
6 कृषि विज्ञान केंद्राकडील पदांची जाहिरात 2019 - भरपत्रक
7 Vanomohosouv 2019
8 कर्मचारी सेवा तपशील
9 गोपणीय अहवाल प्रशिक्षण
Sr.No. Title File
1 अदात्याच्या लाभाथीच्या बँक खात्यात इलेकट्रॉनिक पद्धतीने थेट प्रदान करणेबाबत दि.०१.०७.२०१७
2 इंधन अग्रीम कार्यपद्धतीत बदल करणेबाबत दि.०३.०७.२०१७
3 इंधन अग्रीम कार्यपद्धतीत बदल करणेबाबत दि.१४.०७.२०१७
4 DCPS योजनेतील रक्कमेचा परतावा दि.१९.०७.२०१७
5 सेवा निवृत्तीपर भविष्य निर्वाह निधी व इतर अंतिम प्रदानाचे प्रस्ताव वेळीच सादर करणेबाबत दि.०४.०८.२०१७
6 माहे मार्च २०१७ अखेर जंगम स्थावर मालमत्ता व जडवस्तू उपभोग्य वस्तू पशुधन,बी -बियाणे इ. ची पडताळणी व तपासणी करणे बाबत दि.३१.०८.२०१७
7 वेतनेत्तर खर्चात काटकसर करणेबाबत व वस्तू सेवा खरेदीसाठी GeM (Govt. e Market) या पोर्टल चा वापर करणेबाबत दि.०७.०९.२०१७
8 पी. फ. एम. एस. प्रणालीमध्ये माहिती भारणेबाबत दि.१३.११.२०१७
9 NPS योजनेत DDO म्हणून नोंदणी करणे बाबत दि. १३. १२. २०१७
10 मूकबधीर तसेच श्रवण शक्तीतील दोष असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणेबाबत दि.१५.१२.२०१७
11 सेवार्थ प्रणालीतील देयके तयार करतांना करावयाची कार्यवाही दि.२०.१२.२०१७
12 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे सुधारीत अंदाजपत्रक दि.२२.१२.२०१७
13 DCPS योजनेतील सदस्य अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या दि.३१.०३.२०१७ रोजीच्या शिल्लक निधीची पडताळणी करणेबाबत दि.२७.१२.२०१७
14 सन २००८-०९ ते २०१०-११ या आर्थिक वर्षातील आयकरासंबंधीच्या नोटिसाबाबत दि.०९.०१.२०१८
15 वेतनेतर आकस्मिक खर्चात काटकसर करणेबाबत दि.२३.०१.२०१८
16 सन २०१६-१७ या वर्षाचा वार्षिक ताळेबंद (Balance Sheet) तयार करणेबाबत दि.०१.०२.२०१८
17 सन १९७२-७४ ते २०१०-१२ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित लेखा आक्षेपातील वसुली व प्रलंबित अग्रीमांबाबत उध्दभवलेल्या आक्षेपांबाबत माहिती पाठवने बाबत दि.०१.०२.२०१८
18 DCPS योजनेतील सदस्य अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या दि.३१.०३.२०१७ रोजीच्या शिल्लक निधीची पडताळणी करणेबाबत दि.२२.०२.२०१८
19 माहे मार्च २०१८ अखेर वितरीत होणाऱ्या वेतनेतर आकस्मित खर्चाच्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबत दि.१९.०३.२०१८
20 माहे मार्च २०१८ अखेरच्या लेखा व आर्थिक कामकाजाबाबत दि.२१.०३.२०१८
21 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचायांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भात्याच्या दरात दि. १ जुलै २०१७ पासून सुधारणा करण्याबाबत दि.२२.०३.२०१८
22 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे व्यवहार बंद करतांना घयावयाची दक्षता दि.०२.०४.२०१८
23 सन २०१७-१८ साठी उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळीच सादर करणेबाबत दि.०३.०४.२०१८
24 नियंत्रक या पदाबाबत दि.०३.०५.२०१८
25 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव सन २०१८-१९ मध्ये पुन श्च मंजुरीस्तव सादर न करणेबाबत दि.०८.०५.२०१८
26 वस्तू व सेवा खरेदी GeM (Govt. e Market) पोर्टल , ई - निविदा प्रक्रिया व GST Act अंतर्गत तरतुदी याआधारीत सर्वंकष कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत दि.१५.०५.२०१८
27 विद्यापीठ निधीचे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करणे इ देयके पारित करणेबाबत दि.१८.०५.२०१८
28 सन २००८-०९ ते सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षांमध्ये पुस्तकी समायोजनाने कपात करण्यात आलेल्या आयकर रकामाबाबत दि.१९.०५.२०१८
29 समूह गट विमा योजनेच्या (GSLI) पॉलीसीचे नूतनीकरण करणेबाबत दि.२१.०५.२०१८
30 विद्यापीठ निधीचे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करणे इ देयके पारित करणेबाबत दि.३१.०७.२०१८
31 राज्य उत्पादन अंदाजकरिता आकडेवारी - भांडवल निर्मितीबाबत आधारभूत माहिती पाठविणेबाबत दि.१४.०८.२०१८
32 घर बांधणी अग्रीम परिपत्रकाबाबत दि.३०.०८.२०१८
33 भा कृ अ प नवी दिल्ली अनुदानित शिष्यवृत्ती बाबत दि.०३.०९.२०१८
34 राज्यातील केरळ राज्यात पावसामुळे उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती ग्रस्ता ना एक दिवसाचे वेतन देणे बाबत दि.१९.०९.२०१८
35 वस्तू व सेवा खरेदीसाठी Gem Portal वर Buyer ची नोंदणी करणेबाबत दि.१९.०९.२०१८
36 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यालयांमधील निरुपयोगी विनावापर चल मालमत्ताचे (Movable Assets) हस्तांतरण, निर्लेखन व लिलाव कारणेबाबतची कार्यवाही तातडीने करणेबाबत दि.२८.०९.२०१८
37 वस्तू व सेवा कराच्या (GST) TDS कपाती बाबत दि.१०.१०.२०१८
38 महागाई भत्याच्या दरात दि. ०१. ०१. २०१८ पासून सुधारणा दि. २०. १०. २०१८
39 कंत्राटी मजुरांच्या मासिक वेतनाबाबत दि.२९.१०.२०१८
40 सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांमधील अनुदान विनियोग व खर्चाच्या नियोजनाबाबत दि.२९.१०.२०१८
41 पारिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतंगत योजनेच्या सभासदाचा सेवा कालवधीत मृत्यू झाल्यास त्याचा कुटुंबीयाना द्यायच्या सानू ग्रह अनुदानाबाबत दि.०१.११.२०१८
42 सन २०१८-१९ करीता राज्य शासन आकस्मित निधी व विद्यापीठ महसुली उत्पन्न निधीतील अनुदान एकत्रितपणे वितरित करणेबाबत दि.२६.११.२०१८
43 अन्य व्यक्ती संस्था यांचे ताब्यात वापरात भाडेतत्वावर अथवा अन्य प्रकारे दिलेल्या विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील स्थावर मालमत्ताबाबत माहिती सादर करणे बाबत दि.०४.१२.२०१८
44 दि. २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे बाबत दि.१४.१२.२०१८
45 आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये विद्यापीठ महसुली उत्पन्न व शासनाचे वेतनेतर अनुदानात खर्च मंजुरीबाबत दि.१४.०१.२०१९
46 GST, Income Tax, Royalty ची चालने शासन खाती बँकेत भरणा करणे बाबत दि.१९.०१.२०१९
47 अन्य व्यक्ती संस्था यांचे ताब्यात वापरात भाडेतत्वावर अथवा अन्य प्रकारे दिलेल्या विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील स्थावर मालमत्ताबाबत माहिती सादर करणे बाबत दि. २२.०१.२०१९
48 आकृती बंधानुसार सेवार्थ मधील पदांची पडताळणी दि. २२. ०१. २०१९
49 दि. २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे बाबत दि. २५.०१.२०१९
50 मंजूरी आदेशाच्या प्रति देणे बाबत दि. ०४.०२.२०१९
51 व्यवसायकर नोंदणी व व्यवसायकर विवरण नियमितपणे सादर करणे बाबत दि.१५.०२.२०१९
52 विद्यापीठाला प्राप्त होणाऱ्या उत्पादन चाचणी शुल्क देणग्या व इतर निधीवर होणाऱ्या आयकर कपाती बाबत दि. २०. ०२. २०१९
53 माहे मार्च २०१९ अखेरच्या वित्तीय कामकाजाबाबत दि. २२.०३.२०१९
54 Application of GST 5 per cent dt. 25.03.19
55 सन १८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूरी मिळालेले प्रस्‍ताव पुनश्‍च मंजूरीसाठी सादर न करणे बाबत दि.२.४.१९
56 प्रदनाचे धनादेश व त्यावरि करकपातिचे धनादेशबाबत दि.५.४.२०१९
57 महसुली उत्पन्न निधी परतावे दि.५.४.२०१९
58 Teching staff 7th pay dt. 5.4.2019
59 संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, सर्व्‍हर व इतर आयटी उपकरणांचे आयुष्‍यमान ठरविणे व कालबाह्य झाालेल्‍या उपकरणांची विल्‍हेवाट लावणेबाबत दि.९.०५.२०१९
60 विद्यापीठाचे आर्थिक व्‍यवस्‍थापन व निधी बळकटीकरण सन १९-२० चे जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणेस्‍तव आढावा घेणे दि.१५.०५.१९
61 आयकर व जीएसटी विषयक उजाळणी कार्यशाळा दि. २८.०५.२०१९
62 जी एस टी नोंदणी प्रति (DDO) करणेबाबत दि.३०.०५.२०१९
63 माहे मार्च २०१७ अखेरची जंगम स्‍थावर मालमत्‍ता व जडवस्‍तू उपभोग्‍य वस्‍तू पशूधन, बी-बीयाणे इ. ची पडताळणी व तपासणी करणेबाबत दि.२७.०७.२०१९
64 64) राज्‍य शासनेतर विशेषतः भाकृअप, नवी दिल्‍ली यांचेकडून प्राप्‍त होणा-या निधीच्‍या विनियोगास्‍तव त्‍यांनी निर्देशीत केलेल्‍या प्रशासकीय, वित्‍तीय व तांत्रिक मान्‍यता विषयक तरतुदींचे पालन करण्‍याबाबत दि.२३.०७.१९
65 Income Tax exempted Certificate
66 एक दिवसाचे वेतन पूरग्रस्‍त निधीस जमा दि.२०.०८.२०१९

OFM

Sr.No. Title File
1 Circular regarding for Guest house Reservation Rules.
2 Circular regqarding empolyee iCard
3 Cricular Regarding land 7/12.
4 Circular regarding for Khadi Cloth
5 Circular regarding driver room reservation
6 Order regarding local constrction committee

There is no current document
Circulars

Privacy Policy | Disclaimer | Linking Policy | Login

Copyright © 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
* Note:This site is better viewed in Google Chrome, IE 11, Firfox ( 1366px * 768px Resolution).